Orderstyrning villkor

1. GODKÄNNANDE AV ABONNEMANGSVILLKOR

1.1 Dessa abonnemangsvillkor (dessa ”Villkor”) accepteras genom att bocka för ”jag har läst och godkänner abonnemangsvillkoren” i abonnemangsformuläret, eller genom användning av applikationen eller tjänsterna och gäller mellan Ordrestyring Aps CVR 33 85 97 24, Lyngbyvej 28, 2. th.,2100 København Ø.

, (“Orderstyrning”) och kunden (”Kunden”). Om Kunden är juridisk person accepteras dessa Villkor på Kundens vägnar. Denna tjänst är avsedd för näringsidkare.

1.2 Revisionsbyråer samt redovisningsbyråer och liknande verksamheter kan acceptera dessa Villkor för Kundens räkning. Detta kan exempelvis ske vid nyteckning av abonnemang. Genom att ingå dessa Villkor bekräftas att man är behörig att ingå dessa Villkor för Kundens räkning och att Kunden blivit införstådd med dessa Villkor innan de godkänns.

2. ABONNEMANGSVILLKOR OCH FAKTURERING

2.1 Abonnemanget börjar löpa från och med datumet för beställningen och löper tills det avslutas på sätt som framgår i dessa Villkor.

2.2 Den första faktureringsperioden löper från beställningsdatumet till den sista dagen i innevarande kvartal. Därefter sker fakturering kvartalsvis i förskott, om inte annat anges i ett separat avtal mellan parterna eller annars framgår av villkor rörande den specifika produkten.

2.3 Nya kunder har rätt att avbeställa sin order utan kostnad under förutsättning att detta sker inom 14 dagar från beställningen.

3. OMFATTNING OCH ANVÄNDNING AV ABONNEMANGET

3.1 Kunden erhåller en begränsad icke exklusiv rätt att använda orderstyrnings program samt valda tilläggsmoduler (gemensamt ”Applikationen”). Applikationen görs tillgänglig via nätet och utgör mjukvara som tjänst, vars syfte beskrivs i Applikationen. Kunden förvärvar inte Applikationen eller en kopia eller del av den och ges inte en licens att tillgodogöra sig Applikationen på annat sätt än som mjukvara som tjänst.

3.2 Abonnemanget ger Kunden rätt att använda orderstyrning för det antal transaktioner, användare samt tilläggsmoduler m.m. som specificeras för varje produkt. Om Kunden behöver ytterligare kapacitet eller funktioner kan abonnemanget uppgraderas. En uppgradering sker genom att Kunden överskrider specificerat antal transaktioner eller användare eller genom att Kunden använder ytterligare moduler. Uppgraderingen sker automatiskt och Kunden accepterar tillkommande kostnader för ytterligare transaktioner, användare samt tilläggsmoduler. Uppgradering kan även ske efter kontakt med orderstyrning.

3.3 I Applikationen eller på orderstyrnings webbplats finns en sammanställning av olika abonnemangsformer och tilläggsmoduler. Vissa funktioner, tjänster och tilläggsmoduler kan vara föremål för separata villkor som, vid sidan av dessa Villkor, måste godkännas före användning.

3.4 Endast Kunden och dess rådgivare har rätt att använda Applikationen. Applikationen får inte användas för någon annans räkning. Den får inte heller användas för att bearbeta data eller tillhandahålla tjänster åt annan än Kunden. Kunden accepterar fullt ansvar för de som Kunden ger tillgång till Applikationen samt för de som använder Kundens inloggningsuppgifter.

3.5 Kunden får inte på annat sätt än vad som framgår av 3.4 överlåta hela eller delar av abonnemanget och Kunden får inte heller ge annan tillgång till hela eller delar av Applikationen.

3.6 Kunden ska se till att Applikationen inte används på ett sätt som kan skada orderstyrnings anseende, rykte eller goodwill. Kunden får inte använda Applikationen i strid med lag eller annan gällande författning.

4. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1 Betalning ska ske senast tio vardagar efter fakturadatum.

4.2 Om abonnemangsavgiften inte betalas i tid kommer en första påminnelse att skickas ut 7 dagar efter förfallodagen. Om abonnemangsavgiften inte betalats senast 10 dagar efter den första påminnelsen, kommer ytterligare en påminnelse att skickas och en påminnelseavgift svarande till gällande lag eller författning tillkommer. Om betalning inte skett senast 7 dagar efter den andra påminnelsen kommer tillgången till Applikationen att blockeras. Applikationen kommer att återaktiveras när betalning skett om inte orderstyrning har annullerat abonnemanget.

4.3 Fakturor samt eventuella påminnelser som skickas till den e-postadress som Kunden angivit ska anses ha kommit Kunden till handa när de avsänts från orderstyrning.

4.4 Aktuella priser, prissatser samt abonnemangsformer finns tillgängliga på orderstyrning webbplats. Dessa kan komma att förändras. Eventuella förändringar ska ske i slutet av ett kvartal. Kunden ska informeras om förändringen senast en månad före den träder i kraft. Alla priser anges exklusive mervärdesskatt som kommer att läggas på med rådande procentsats.

5. UPPSÄGNING

5.1 Via Applikationen kan Kunden avsluta abonnemanget, välja bort moduler samt reducera tjänstens omfattning. Dylika förändringar träder ikraft sista dagen i innevarande kvartal (om inte annat anges i beskrivningen eller villkoren för den specifika modulen eller tjänsten).

5.2 orderstyrning har rätt att säga upp abonnemanget till utgången av ett kvartal under förutsättning att Kunden senast 6 månader före uppsägningen informerats om detta. orderstyrning får säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden har begått avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för orderstyrning.se, om Kunden blir insolvent, eller om en konkursförvaltare, likvidator alternativt en rekonstruktör utses åt Kunden. Uppsägning med omedelbar verkan ska vara skriftlig.

6. KUNDDATA

6.1 Kunden äger all data som Kunden tillhandahåller orderstyrning eller Applikationen. Applikationen tillåter att Kunden exporterar register och data som finns i Applikationen. Kunden är skyldig att exportera all data innan abonnemanget avslutas. När abonnemanget löper ut eller sägs upp av Kunden ska orderstyrning eftersträva att ge Kunden möjlighet att exportera data upptill 10 dagar efter uppsägningen.

6.2 Oavsett skäl för uppsägning av abonnemanget förbehåller sig orderstyrning rätt att radera kunddata 90 dagar efter uppsägningen. orderstyrning är inte skyldiga att förvara kunddata efter denna tid.

6.3 orderstyrning har rätt att lagra anonymiserad kunddata efter uppsägningen men endast för statistiska och analytiska ändamål.

6.4 orderstyrning får avslöja kunddata för tredjeman och myndigheter om ett sådant avslöjande enligt orderstyrning mening är rimligt och går att rättfärdiga (exempelvis för att förhindra förluster, vid myndighets order, Kundens konkurs, dödsfall eller liknande).

7. DRIFTSTABILITET

7.1 orderstyrning eftersträvar högsta möjliga driftsstabilitet men ansvarar inte för avbrott eller driftstörningar, inkluderat sådana avbrott eller störningar som orsakas av faktorer utom orderstyrnings kontroll (så som exempelvis strömavbrott, defekt utrustning, internetuppkoppling, telefonanslutning eller dylikt). Applikationen samt tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och orderstyrning är inte ansvarigt för några ytterligare utfästelser, garantier, villkor eller liknande. Detta gäller oavsett om dessa är uttryckliga eller underförstådda, om de förekommer i lag eller annan författning eller om de förekommer i praxis eller är att härröra från någon annan källa. Friskrivningen gäller även påståenden om att Applikationen och tjänsterna ska vara lämpliga för visst ändamål.

7.2 Om det förekommer ett avbrott i tjänsten ska orderstyrning vidta skäliga åtgärder för att snarast möjligt återuppta tjänsten.

7.3 Planerade driftsavbrott kommer huvudsakligen ske mellan 21:00-06:00 CET. Om det krävs att Applikationen tas ur bruk vid annan tidpunkt ska Kunden, om möjligt, informeras om detta i förväg.

8. ÄNDRINGAR

8.1 orderstyrning får uppdatera och förbättra Applikationen löpande. orderstyrning får även förändra sammansättningen och designen av Applikationen och tjänsterna. Förändringar kan komma att ske utan förvarning och de kan påverka tidigare resultat eller uppladdad information till, eller tillhandahållen från, Applikationen.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Applikationen och den information som den tillhandahåller (med undantag för kunddata) skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som ägs eller licensieras av Ordrestyring.dk Aps (orderstyrnings moderbolag). All eventuell utveckling och anpassning som Kunden gör avseende dessa rättigheter tillfaller orderstyrning. Kunden ska informera orderstyrning om intrång och misstänkta intrång i orderstyrning immateriella rättigheter samt annan obehörig användning av Applikationen som Kunden känner till.

9.2 Ingen immateriell rättighet överlåts till Kunden.

9.3 I förhållande till allt eventuellt material som laddas upp av kunden till applikationen och alla eventuella kunduppgifter beviljar kunden orderstyrning, dennes leverantörer och underleverantörer en icke-exklusiv global oåterkallelig licens att bearbeta och använda materialet och kunduppgifterna i samband med tillhandahållandet av applikationen och tillhörande tjänster inklusive marknadsföringstjänster till kunden. Kunden utfäster och garanterar att inget uppladdat material och inga kunduppgifter kommer att göra intrång i tredje parts rättigheter eller immateriella rättigheter och att det inte kommer att innehålla material som är oanständigt, stötande, otillbörligt eller bryter mot gällande lag.

10. ÖVERLÅTELSE

10.1 orderstyrning får överlåta sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till Kunden till ett företag inom koncernen eller till tredjeman.

10.2 orderstyrning har obegränsad rätt att använda sig av underleverantörer. Denna rättighet innefattar exempelvis användning av underleverantörer vid implementering och drift av Applikationen samt vid förvaring av Kundens data.

11. ORDERSTYRNINGS ANSVAR

11.1 orderbekvaning ansvarar inte för – vare sig kontraktuellt, skadeståndsrättslig (inklusive oaktsamhet) eller på annan grund- några som helst anspråk i anledning av (a) följdskador, indirekta skador annan särskild förlust (b) förlust av goodwill, rykte eller data eller (c) andra ekonomiska skador (inkluderande exempelvis förlust av affärsverksamhet, inkomst, vinst, förväntade besparingar och affärstillfällen). Detta gäller oavsett om orderstyrning informerats om risken för en skada eller inte och oberoende av hur skadan uppstått.

11.2 orderstyrning ansvarar inte för lösningar som tillhandahålls av tredjeman som är tillgängliga via eller införlivade i Applikationen. Detta inkluderar valuta feeds samt valuta omräknare. I enlighet härmed ska inte orderstyrning ansvara för vare sig riktigheten eller fullständigheten i den information eller resultat som uppnås vid användning av lösningar som tillhandahålls av tredjeman. Härutöver ansvarar orderstyrning inte för tillgängligheten, säkerheten eller funktionen för lösningar som tillhandahålls av tredjeman. Detta inkluderar all skada och förlust som orsakas av lösningarna som tillhandahålls av tredjeman. Kunden har bevisbördan för att skada och/eller förlust som orsakats Kunden inte beror på lösningar som har tillhandahållits av tredjeman.

11.3 orderstyrnings maximala ansvar är oavsett grund begränsat till det största beloppet av antingen de avgifter som Kunden har betalat under en tolvmånadersperiod eller 10 000 kronor. Detta oaktat om det rör sig om krav som grundas på en eller flera händelser eller på serier av händelser (oavsett om händelserna är sammanhängande eller inte).

11.4 Kunden åtar sig att ersätta orderstyrning för alla kostnader som beror på produktansvars förlust, tredjeman förluster eller andra krav från tredjeman som beror på Kundens användning av Applikationen.

11.5 Inget i dessa Villkor ska undanta eller begränsa ansvaret vid dödsfall, personskador eller bedrägeri.

12. KONFIDENTIALITET OCH DATASÄKERHET

12.1 orderstyrning kommer endast behandla Kundens data enligt Kundens instruktioner och inte för egna oauktoriserade syften.

12.2 orderstyrning kommer att hemlighålla all konfidentiell information som Kunden tillhandahåller orderstyrning, förutom när sådan information kommit till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna klausul eller när orderstyrning fått informationen från tredjeman utan skyldighet att hålla informationen hemlig eller när orderstyrning är skyldiga att avslöja informationen för en myndighet, ett statligt organ eller en domstol som har erforderlig jurisdiktion.

12.3 orderstyrning ska vidta nödvändiga tekniska samt organisatoriska säkerhetsåtgärder för att tillförsäkra en säker behandling av Kundens data. orderstyrning ska följa de skyldigheter som orderstyrning har i sin egenskap av personuppgiftsbiträde och som följer av personuppgiftslagen.

12.4 På Kundens begäran kommer orderstyrning tillhandahålla erforderlig information för att Kunden ska kunna fastställa att nämnda tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits. orderstyrning har rätt att till standard pris ta betalt av Kunden för det arbete detta innebär.

12.5 När Kunden tillhandahåller orderstyrning information, användarnamn eller lösenord till en tredjemans informationsflöde eller tjänst garanterar Kunden att tillhandahållandet av sådan information alternativt integrationen i Applikationen med en sådant tredjemans informationsflöde eller tjänst eller förvaringen och orderstyrning användning av sådan information inte bryter mot villkoren för dessa tjänster eller någon annan rättighet som tillkommer tredjeman. Kunden ska ersätta och hålla orderstyrning skadeslös för all förlust, skada, kostnader och utgifter som uppkommer vid brott mot denna klausul.

13. FÖRÄNDRING AV DESSA VILLKOR

13.1 orderstyrning får närsomhelst uppdatera dessa Villkor. Den gällande versionen av dessa Villkor finns tillgänglig på orderstyrnings webbplats. Om möjligt ska orderstyrning via webbplatsen informera om förändringar i rimlig tid (1 månad) innan förändringarna träder ikraft. Om Kunden använder Applikationen efter en förändring av dessa Villkor anses användningen utgöra ett godkännande av förändringarna. Det är Kundens ansvar att regelbundet kontrollera webbplatsen för att hålla sig uppdaterad om gällande innehåll i dessa Villkor.

14. TVIST

14.1 Dessa Villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med dansk lag. Tvister ska prövas av allmän domstol.

15. ÖVRIGT

15.1 Giltighet Dessa Villkor gäller från och med 1.01.2016 och ersätter alla tidigare villkor.