facebookpixel

Användarvillkor för orderstyrning.se

1. GODKÄNNANDE AV ABONNEMANG OCH VILLKOR

1.1 Dessa användarvillkor (härefter kallade “Villkor”) träder i kraft genom att godkänna “Jag har läst och accepterat användarvillkoren” på beställningsformuläret, genom att använda applikationen, tjänsten eller på annat sätt tillkännagiva accept härav, och gäller mellan caseon.dk ApS, organisations-nummer 33859724, Bygmestervej 5, 2400 København NV (härefter kallad “orderstyrning.se”) och kunden (härefter kallad “Kunden”). Om Kunden är en juridisk person accepteras dessa villkor på vägnar av Kunden. Orderstyrning.se är en business-to-business tjänst. 1.2 Revisorer, bokförare och liknande kan härutöver acceptera dessa Villkor på kundens vägnar, nedan vid nytecknande, och att de är införstådda med, att det krävs en fullmakt, och att Kunden blivit informerad om dessa Villkor i förväg.

2. ABONNEMANGETS VARAKTIGHET OCH FAKTURERING

2.1 Abonnemanget träder i kraft vid beställning och löper tillsvidare tills det sägs upp i överenstämmelse med dessa. 2.2 Den Första faktureringsperioden löper från beställningsdagen till utgången av innevarande kalenderkvartal. Härefter faktureras Kunden kvartalsvis i förskott, om inget anges i avtal eller villkor för den specifika produkten. 2.3 Efter beställning har kunden 14 dagars gratis ångerrätt.

3. ABONNEMANGETS OMFÅNG OCH ANVÄNDNING

3.1 Kunden har i enlighet med dessa Villkor en icke-exklusiv rättighet att använda orderstyrning.se och valda tilläggs-moduler (härefter kallad ”Applikationen”) finns till förfogande online som software-as-a-service. Kunden köper inte Applikationen, en kopia eller en del därav och kan inte avveckla Applikationen undantaget som software-as-a-service. 3.2 I Applikationen eller på orderstyrning.se finns en översikt av abonnemang och tilläggsmoduler. För enskilda funktioner, förmåner och tilläggsmoduler kan det finnas särskilda krav, som skall godkännas i tillägg till dessa Villkor före dem kan användas. 3.3 Tillgång till Applikationen gäller uteslutande för Kunden och dennes företrädare, Applikationen får ej heller användas av andra än Kunden, till databehandling eller tjäna andra tjänster än för Kunden. Kunden godkänner och har det fulla ansvaret för de tredjeparter, som Kunden ger tillgång till Applikationen eller som använder Kundens inloggnings uppgifter. 3.4 Med undantag av det som framgår av 3.3, är Kunden inte berättigad till att överföra abonnemanget till tredjeparts, varken helt eller delvis, eller att ge någon tredjeparts tillgång till Applikationen. 3.5 Kunden skall säkerställa, att Applikationen inte blir använd på ett sätt, som kan skada Orderstyrnings namn, omdöme eller goodwill, som är i strid med gällande lagstiftning eller annan förordning.

4. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1 Betalningsvillkoren är 8 dagar netto från fakturadatum. 4.2 Om abonnemanget inte betalas i tid, skickas Påminnelse 1 utan avgift 7 dagar efter förfallodatum. Om abonnemanget fortfarande inte betalts, skickas påminnelse 2 ut 10 dagar senare med en avgift av DKK 150,00. Om betalning fortfarande inte mottagits inom 7 dagar efter Påminnelse 2, spärras tillgången till Applikationen. Tillgång till Applikationen öppnas så fort betalning är mottagen, om inte orderstyrning.se upphävt abonnemanget. 4.3 Kunden accepterar, att fakturor och påminnelser sänds per e-post till den av Kunden angiven e-post adress och anses levererad när den skickas ifrån orderstyrning.se. 4.4 Gällande priser finns på orderstyrning.se och vid prisjusteringar meddelas detta med en månads varsel innan kvartals utgång. Samma sak gäller för ändringar i sammansättning och innehåll av abonnemang och tilläggsmoduler. Alla priser är exkl. moms.

5. UPPSÄGNING

5.1 Kunden kan i Applikationen avsluta abonnemang, företag och välja bort tilläggsmoduler innan utgången av ett kalenderkvartal (om inget annat anges vid beskrivning eller villkor för den specifika tjänsten). 5.2 Orderstyrning kan med 6 månaders varsel innan kvartals utgång säga upp abonnemanget, eller utan varsel om Kunden grovt missköter dessa Villkor eller vid en Kunds konkurs eller insolvens.

6. KUNDENS DATA

6.1 Parterna är eniga om, att Kunden äger och fritt kan disponera över sin egen data i Applikationen. Applikationen ger Kunden möjlighet att exportera alla kartotek, data osv. via Applikationens export funktion, och Kunden accepterar, att sådan export skall utföras av Kunden innan abonnemanget upphör. I fall att abonnemanget avslutas eller upphävs av Kunden, skall orderstyrning.se, om det är rimligt och ekonomiskt försvarbart ge kunden en period på 10 dagar efter avslut, där export funktionen kan användas 6.2 Orderstyrning.se förbehåller sig rätten att radera Kundens data 90 dagar efter abonnemangets upphörande oavsett orsak, och orderstyrning.se har inga skyldigheter att spara data efter denna tidpunkt. 6.3 Orderstyrning.se har rätt att använda Kundens data efter avslutat abonnemang med hänvisning till att dessa i anonym form kan användas till statistik och analyser i enlighet med PuL – Personuppgifts Lagen. 6.4 Orderstyrning kan i väldigt sällsynta fall, och efter noggrant övervägande där det anses försvarligt och rimligt att tex från en förlustaffär, ge tredjeparts och myndigheter tillgång till kundens data, i samband med dom, myndighetskrav, Kundens konkurs, dödsfall eller liknande, dock inte utan skriftligt samtycke.

7. DRIFTSSÄKERHET

7.1 Orderstyrning eftersträvar högsta möjliga driftsäkerhet, men är utan ansvar för avbrott och driftstörningar som orsakats av faktorer utanför orderstyrning.dk:s kontroll. Sådana faktorer kan vara strömavbrott, fel på utrustning, internetuppkoppling, telekommunikations-uppkoppling eller liknande. Applikationen och tjänsten levereras, som den är och fungerar, Orderstyrning frånskriver sig ifrån alla garantier, fordringar eller andra villkor, oavsett om de är direkta eller indirekta. 7.2 I tillfälle av avbrott eller driftstörningar eftersträvar Orderstyrning att så snabbt som möjligt återgå till normal drift 7.3 Planlagda avbrott kommer företrädesvis göras i tidsspannet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det bli nödvändigt att avbryta tillgången till Applikationen utöver de angivna tiderna, kommer detta meddelas i förväg om möjligt

8. ÄNDRINGAR

8.1 Orderstyrning har rätt att löpande uppdatera och förbättra Applikationen. Orderstyrning har också rätt att ändra innehåll och tjänster. Sådana uppdateringar, förbättringar och ändringar kan ske med eller utan varsel, och kan påverka funktioner, inklusive information och data uppladdat eller skapat av Applikationen.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Applikationen och information skapat i Applikationen, Kundens data undantaget, är skyddat av upphovsrätt och immateriella rättigheter och tillhör eller är licensierat till orderstyrning.se:s moderbolag caseon.dk. Individuellt utarbetad mjukvara tillhör likaså orderstyrning.se, om inget annat avtalats i skrift. Kunden skall meddela orderstyrning.se om varje pågående eller potentiell kränkning av orderstyrning.se:s immateriella rättigheter eller otillåtet bruk av Applikationen, som kunden får vetskap om. 9.2 Inga immateriella rättigheter kommer föras över från orderstyrning.se till kunden. 9.3 Gällande material, som laddats upp av Kunden och all Kundens data, ger Kunden Orderstyrning, och dennes leverantörer, tillåtelse och global licens, som är tillräcklig för Orderstyrning att på ett säkert sätt avveckla och ta Applikationen ur drift för att uppfylla sina förpliktelser samt göra marknadsföring mot Kunden. Kunden är medveten om att, det material som laddas upp, inte kränker tredjeparts rättigheter, och inte innehåller material som kan verka stötande eller i strid med rådande lagstiftning och förordningar.

10. ÖVERLÅTELSE

10.1 Orderstyrning har rätten att anförtro sina rättigheter och förpliktelser mot Kunden till koncern-bolag eller tredjepart. 10.2 Kunden accepterar, att Orderstyrning är berättigade till att använda underleverantörer i alla relationer, inklusive lagring och drift av Applikationen, och till förvaring av Kundens data.

11. ORDERSTYRNING.SE:S ANSVAR

11.1 Orderstyrning frånskriver sig allt ansvar i relation till dessa Villkor, tjänster eller användning av Applikationen, oavsett om detta uppstår i avtal eller utanför avtal, inklusive för driftsstopp, följdskador eller andra indirekta förluster, förlust av data, förlust på grund av produktansvar eller förlust, som uppstått till följd av oaktsamhet. 11.2 Orderstyrning.se är inte ansvarigt för de tredjepartslösningar, som är tillgängliga och/eller integreras med Applikationen. Orderstyrning.se kan således hållas ansvarigt för riktigheten, fullständigheten, kvaliteten och pålitligheten av informationen och inte heller resultaten, som uppnås genom tredjepartslösningar. Orderstyrning.se kan inte heller hållas ansvariga för tredjeparts tillgänglighet, säkerhet eller funktionalitet, inklusive för eventuella skador och/eller förluster orsakat av tredjepartslösningar. Det är Kundens ansvar att framföra bevis ifall, Kunden lidit skada inte kan tillskrivas tredjepartslösningar. 11.3 Oavsett typen av förlust eller ansvarsgrund är orderstyrning.se:s totala ekonomiska ansvar begränsat till Kundens betalning under 12 månader, dock med ett minimum av SEK 12.500. Kunden accepterar att gottgöra orderstyrning.se för produktansvarsskador, tredjeparts förlust och övriga krav från tredjepart som följd av Kundens användning av Applikationen. 11.4 Kunden accepterar att hålla orderstyrning.se fria från alla typer av krav eller förluster, som beror på produktansvar, förlust hos tredjeparts eller ansvar för tredjeparts, i det fall det härrör från Kundens användning av Applikationen.

12. TYSTNADSPLIKT OCH DATASÄKERHET

12.1 Orderstyrning.se behandlar endast Kundens data, efter dennes instruktioner och således inte till egna eller ovidkommande syften. 12.2 Orderstyrning.se har tystnadsplikt gällande all information, orderstyrning.se måste använda av Kunden, och har inte rätt att lämna vidare sådan information till tredjepart, med mindre sådan information är offentligt tillgänglig, eller där orderstyrning.se från en tredjepart fått icke sekretessbelagd information, eller där orderstyrning.se är skyldiga att lämna vidare information med hänvisning till lagstiftning eller efter påtryckning från myndighet eller domstol. 12.3 Orderstyrning.se har tagit de nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot, att upplysningar i Applikationen oavsiktligen eller olovligen raderas, förverkas eller förringas samt mot, att det kommer obehöriga till kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med PuL – Personuppgifts Lagen. 12.4 Orderstyrning.se ger på Kundens uppmaning – och mot betalning av orderstyrning.se:s gällande timtaxa för sådant arbete – tillräckliga upplysningar, så Kunden kan säkerställa att nämnda tekniska och organisatoriska säkerhetsföreskrifter efterföljes. 12.5 Kunden accepterar, att det i orderstyrning.se:s databas och eventuellt i en extern databas finns en kopia av det bankcertifikat lagrat, som Kunden fått skickat i från sin bank. 12.6 I det fall Kunden använder information, användarnamn eller lösenord som berör tredjeparts information eller tjänster i sin relation till Orderstyrning, är det Kundens ansvar, att utlämnande av sådan information och Orderstyrnings behandling av sådan information inte kränker rättigheter eller avtal med tredjepart. Kunden skall hålla Orderstyrning fria från alla former av skadestånd i samband med denna bestämmelse.

13. VILLKORSÄNDRINGAR

13.1 Orderstyrning har i alla avseenden rätt att ändra i dessa Villkor. Gällande Villkor är tillgängliga på orderstyrning.se. Orderstyrning kommer inför varje ändring ge skälig tid (1 månad) genom uppslag på orderstyrning.se. Användande av Applikationen efter av Villkoren utgör en accept av de uppdaterade Villkoren. Det är Kundens ansvar att löpande hålla sig underrättad om ändringar i Villkoren.

14. TVISTER

14.1 Dessa Villkor är underställd dansk rätt och någon tvist, som uppstår av abonnemanget, härunder dessa Villkor, skall handläggas av Byretten i København.

15. GILTIGHET

15.1 Dessa Villkor är giltiga fr.o.m. 01-01-2014 och ersätter tidigare villkor. [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Vill du se hur det fungerar? Beställ en demo utan bindning.

Få en gratis 30-minutersdemo och se vad Ordrestyring kan göra för din verksamhet.

Hur kan vi kontakta dig?